Reklamace a vrácení zboží

V případě, že se na produktu, který k vám dorazil, objevila vada, postupujte prosím podle následujících informací. 

Uděláme maximum proto, aby proces vyřízení reklamace proběhl co nejrychleji a byl vyřízen k vaší spokojenosti.

Zrušení objednávky, reklamace, odstoupení od smlouvy

 1. Chce-li klient zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit dodavatele, a to písemnou formou.
 2. Zrušení objednávky v době výroby není možné, klient je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši.
 3. Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku po její předání klientovi.
 4. Požaduje-li klient zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, ale bylo již započato s grafickými pracemi na zakázce, eventuálně jiné započaté práce s plněním zakázky související, je povinen uhradit provedené práce.
 5. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zhotoveného nebo upraveného podle přání kupujícího.
 6. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) řídí, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 11. Převezme-li klient výrobek či službu a prokazatelně je využil, použil či využívá nebo používá a případné vady na službách či výrobcích jichž si byl vědom od počátku, nereklamoval bezprostředně po zjištění vady či zboží nevrátil dodavateli, v takovém případě si dodavatel vyhrazuje právo vyhodnotit následnou reklamaci jako nedůvodnou a klientovi tak nevzniká právo na náhradu škody dle § 14

Za jaké vady zboží odpovídáme?

Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s § 5 Obchodních podmínek.

Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • Má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží.
 • Je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • Vyhovuje požadavkům právních předpis.
 • Se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá.
 • Odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy.
 • Nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
 • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. 
 • Doručení zhotoveného produktu v poškozeném stavu je vinou držitele poštovní licence či jiného dopravce, neboť za kvalitu dopravy dodavatel neodpovídá.